Home > Giới thiệu > Quản lý hành chính

Giới thiệu

Quản lý hành chính

<Tính tới thời điểm ngày 1 tháng 10 năm 2011>

Quản lý hành chính
Hiệu trưởng Takao HOTOKEBUCHI
Phó hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục và sinh viên Masahiro SEGUCHI
Phụ trách nghiên cứu, quốc tế và cống hiến xã hội Akira NAKAJIMA
Phụ trách kế hoạch, lao động và tài chính Satoshi IWAMOTO
Phó hiệu trưởng kiêm giám đốc bệnh viện trực thuộc Koji MIYAZAKI
Giám đốc phụ trách cống hiến xã hội(bán thời gian) Tatsuo OGATA
Thanh tra Yoshiyuki KAWAKAMI
Thanh tra(Bán thời gian) Makoto MUKAI