Home > Giới thiệu > Lịch học năm học 2012-2013

Giới thiệu

Lịch học năm học 2012-2013

Ngày 1 tháng 4 Bắt đầu kỳ I
Ngày 3 tháng 4 Lễ khai giảng
Ngày 6 tháng 4 Buổi học đầu tiên
Ngày 31 tháng 7Thi học kỳ I (đến ngày 6 tháng 8)
Ngày 8 tháng 8Nghỉ hè (đến ngày 30 tháng 9)
Ngày 21 tháng 9Lễ trao bằng tốt nghiệp (đợt tháng 9)
Ngày 30 tháng 9Kết thúc học kỳ I
Ngày 1 tháng 10Ngày kỷ niệm thành lập trường và bắt đầu học kỳ II,
Buổi học đầu tiên học kỳ II
Ngày 5 tháng 10Lễ khai giảng sau đại học (nhập học tháng 10)
Ngày 26 tháng 12Nghỉ đông (đến ngày 6 tháng 1)
Ngày 6 tháng 2Thi cuối kỳ II (đến ngày 13 tháng 2)
Ngày 25 tháng 3Lễ trao bằng tốt nghiệp (đợt tháng 3)
Ngày 31 tháng 3Kết thúc kỳ II