Home > Giới thiệu > Tổng quan

Giới thiệu

Tổng quan

Tổng quan (Tính tới thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2011)
  • Tháng 10 năm 2003, sáp nhập trường đại học Saga và đại học Y Saga
  • Tháng 4 năm 2004 thành lập đại học quốc lập Saga có tư cách pháp nhân
  • Hiệu trưởng: Hotokebuchi Takao
  • Số cán bộ: 8 cán bộ quản lý hành chính,772 giáo viên, 1047 cán bộ
  • Khoa: Khoa văn hóa và giáo dục, Khoa kinh tế, Khoa Y, Khoa khoa học và công nghệ, Khoa nông nghiệp
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 1316 chỉ tiêu bậc đại học, 356 chỉ tiêu bậc sau đại học
  • Số sinh viên: 7304 (bậc đại học là 6274 người, bậc sau đại học là 1030 người)
  • Số lưu học sinh: 297người
  • Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm: 95.3%
  • Tổng thu nhập Đại học Saga năm 2010: 34 582 000 000 Yên
Số lưu học sinh

(Tính tới thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2011)

Tên khu vực Tên nước Sinh viên
bậc đại học
Sinh viên
bậc sau đại học
Nghiên cứu sinh,
Sinh viên
bán thời gian
Sinh viên thỉnh
giảng đặc biệt
Total
Asia Hàn Quốc 3 4 14 21
Trung Quốc 40 77(2) 42 159(2)
Đài Loan 1 2 8 11
Thái Lan 4(1) 4(1)
Malaysia 8 5 13
Indonexia 26(6) 1 27(6)
Sri Lanka 5(2) 3 8(2)
Băng-la-đét 7(7) 1 8(7)
Việt Nam 1 6(2) 5 12(2)
Mông Cổ 1 1
Nepal 6(1) 6(1)
Iran   1 1
Lào 1 1
Pakistan 1 1
Châu Âu Ba Lan 1 1
Bắc Mỹ Mỹ 1 1
Châu Phi Uganda (1) (1)
Total (17 countries) 54 146(22) 75 275(22)
Notes: ( ) indicates the number of international students who belong to the United Graduate School of Agricultural Sciences, Kagoshima University.
Các khoản tiền nộp của sinh viên

<Tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2011>

Phí tổ chức thi Phí nhập học Học phí
Sinh viên 17000 Yên 282000 Yên 535800 Yên (1 năm)
Học viên cao học, tiến sỹ 30000 Yên 282000 Yên 535800 Yên (1 năm)
Nghiên cứu sinh - 84600 Yên 29700 Yên (1 tháng)
Sinh viên bán thời gian - 28200 Yên 14800 Yên (1 tín chỉ)