Home > Giới thiệu > Mục đích, Mục tiêu đào tạo

Giới thiệu

Mục đích, Mục tiêu đào tạo

Khoa

Khoa văn hóa và giáo dục

Mục đích của Khoa văn hóa và giáo dục
Khoa văn hóa và giáo dục đào tạo 4 ngành : ngành giáo dục trường học, ngành văn hóa quốc tế, ngành con người và môi trường, ngành mỹ thuật và thủ công nghệ. Mỗi một ngành đếu có những tính chất đặc thù khác nhau nhưng với việc hoàn thiện khung chương trình được thiết kế hài hòa, Khoa hướng tới việc đào tạo nhân tài có năng lực tổng hợp không quá thiên lệch vào tri thức chuyên môn từng ngành.
Ngành giáo dục trường học
Mục đích đào tạo
Đào tạo giáo viên có tầm nhìn và trình độ mang tầm quốc tế, được trang bị những kiến thức tổng quát về chương trình giáo khoa hay phương pháp giáo dục, có thể xử lý một cách hợp lý các vấn đề của giáo dục trường học thông qua việc nâng cao chất lượng thực tập giáo dục
Mục tiêu đào tạo
Ngành giáo dục trường học đào tạo giáo viên có thể lý giải được bối cảnh mang tính xã hội và lịch sử của các vấn đề giáo dục phức tạp hiện nay và hiểu được các nguyên nhân mang tính tâm lý đó để có thể xử lý được các tình huống đó.
Ngành văn hóa quốc tế
Mục đích đào tạo
Đào tạo nhân tài có học thức rộng liên quan đế lĩnh vực chuyên môn ngành xã hội, có năng lực ngôn ngữ phong phú và tầm nhìn mang tính quốc tế sâu rộng thông qua đào tạo tiếng nước ngoài một cách có hệ thống.
Mục tiêu đào tạo
Đào tạo nhân tài có thể hoạt động tích cực trong và ngoài nước có khả năng tạo ra các giá trị văn hóa với tầm nhìn mang tính quốc tế sâu rộng.
Ngành con người và môi trường
Mục đích đào tạo
Đào tạo nhân tài có học thức sâu rộng liên quan đến sự phát triển và đặc trưng của tâm sinh lý, cuộc sống và văn hóa khu vực, lý luận và công nghệ về môi trường, có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra chất lượng cuộc sống phong phú hơn.
Mục tiêu đào tạo
Đào tạo nhân tài có năng lực tạo ra cuộc sống lành mạnh thân thiện với môi trường và con người, có năng lực thích ứng được với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sống như sự phát triển của công nghệ thông tin, quốc tế hóa, dân số già.
Ngành mỹ thuật và thủ công nghệ
Mục đích đào tạo
Đào tạo nhân tài có kiến thức về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực mỹ thuật thủ công nghệ, có thể hoạt động tích cực với tư cách là người giảng dạy mỹ thuật, nghệ sỹ tạo hình hay hoạt động trong các doanh nghiệp.
Mục tiêu đào tạo
  1. Nuôi dưỡng tư duy mang tính cơ sở để có thể lý giải các tư tưởng cơ bản của nghệ thuật và thủ công nghệ, và có thể có những ý tưởng về hoạt động tạo hình từ cách nhìn sâu rộng. Bên cạnh đó cũng nuôi dưỡng tư chất cần thiết cho việc giảng dạy tạo hình.
  2. Đào tạo nhân tài trở thành giáo viên dạy tạo hình, nghệ sỹ tạo hình hay họat động trong các doanh nghiệp.

Khoa kinh tế

Mục đích của Khoa kinh tế
Khoa kinh tế đào tạo tri thức về khoa học xã hội thông qua kinh tế học, kinh doanh học, pháp luật học, nhằm đào tạo nhân tài có khả năng phân tích các vấn đề trong kinh tế.
Ngành hệ thống kinh tế

Đào tạo nhân tài có tầm nhìn xa và có tri thức sâu rộng có thể tư duy tổng hợp về cộng đồng quốc tế trong tiến trình toàn cầu hóa và tư duy về cấu tạo của cộng đồng kinh tế hiện đại.

Ngành kinh doanh và pháp luật

Đào tạo nhân tài có tầm nhìn xa và có tri thức sâu rộng về kinh doanh doanh nghiệp và các chính sách pháp luật thông qua giảng dạy kinh doanh-kế toán của doanh nghiệp, và giảng dạy pháp luật với tư cách là quy phạm của cộng đồng kinh tế.

Khoa Y

Mục tiêu
Đào tạo những lương y đáp ứng yêu cầu của xã hội dựa vào thúc đẩy đồng thời 3 sứ mệnh: giáo dục-nghiên cứu-trị liệu, qua đó đóng góp vào việc phát triển y học và nâng cao y học trị liệu bao quát tại địa phương.
Ngành y học
Mục đích đào tạo
Đào tạo các bác sỹ, nhà nghiên cứu có thể nắm bắt được các vấn đề trong thức tiễn một cách bao quát dước góc nhìn mang tính xã hội sâu rộng cùng với việc dựa trên những quan điểm đạo đức nghề nghiệp, từ đó có thể giải quyết các vấn đề đó một cách khoa học và sáng tạo.
Mục tiêu đào tạo
  1. Nuôi dưỡng quan điểm đạo đức nghề và tính nhân văn qua đó tạo mối quan hệ con người tốt biết thông cảm chia sẻ với người khác.
  2. Trang bị khả năng tự học cùng với việc tiếp thu nhưng tri thức và kỹ thuật của y học.
  3. Nỗ lực giải quyết bản chất của vấn đề với cách suy nghĩa khoa học và đạo đức.
  4. Có tầm nhìn xa trong và ngoài nước, lý giải được ý nghĩa của y học trong cộng đồng và áp dụng và thực tiễn.
Ngành y tá
Mục đích đào tạo
Đào tạo những y tá có khả năng nắm bắt các vấn đề về sức khỏe một cách bao quát dựa trên quan điểm đạo đức nghề nghiệp, từ đó có năng lực thực tiễn trong giải quyết các vấn đề đó một cách linh hoạt.
Mục tiêu giáo dục
  1. Hoàn thiện những tố chất về tình cảm phù hợp với một y tá đồng thời rèn luyện thái độ tôn trong người khác.
  2. Tiếp thu những tri thức và kỹ thuật của nghề y tá để có thể áp dụng chính xác vào thực tiễn.
  3. Trang bị khả năng tự mình giải quyết các vấn đề đề có thể xử lý các vấn đề đa dạng của nghề y tá.
  4. Trang bị những năng lực cơ bản để có thể cống hiến cho các hoạt động về y tế cộng đồng và có tầm nhìn xa đối với xã hội.

Khoa khoa học và công nghệ

Mục tiêu
Đào tạo nhân tài có kiến thức chuyên môn về khoa học kỹ thuật và có thể hoạt động trong liều lĩnh vực của xã hội.
Phân khoa lý luận toán học

Đào tạo nhân tài trở thành giáo viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu có tri thức và năng lực chuyên môn trình độ cao trong các lĩnh vực toán học và lý luận toán học, có thể hoạt động sâu rộng trong xã hội.

Phân khoa vật lý

Đào tạo nhân tài có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có trình độ học vấn tiếp thu khoa học công nghệ hiện đại và có ý tưởng phong phú linh hoạt thông qua tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên trên phạm vi rộng.

Phân khoa hệ thống thông tin tư duy

Đào tạo nhân tài có tri thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực khoa học thông tin và công nghệ thông tin, có tầm nhìn xa và có thể gánh vác xã hội lấy tri thức là nền tảng.

Phân khoa vật chất chức năng

Đào tạo nhân tài có thể cống hiến cho xã hội thông qua hóa học.

Phân khoa hệ thống máy móc

Đào tạo nhân tài là các kỹ sư có tri thức cơ sở chuyên môn và năng lực ứng dụng vào thực tế trong các lĩnh vực công nghệ máy móc và các lĩnh vực có liên quan.

Phân khoa điện khí điện tử

Đào tạo nhân tài có tri thức và năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ điện khí và công nghệ điện tử có thể hoạt động tích cực trong xã hội.

Phân khoa công nghệ đô thị

Đào tạo nhân tài có tri thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ đô thị.

Khoa nông nghiệp

Khoa nông nghiệp
Đào tạo nhân tài có trình độ và năng lực thực nghiệm cao, đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã hội trên các lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan.
Ngành khoa học sinh vật ứng dụng

Đào tạo nhân tài có kiến thức về các đặc tính của sinh vật, từ đó có thể công hiến cho xã hội thông qua nghiên cứu và phát triển sinh vật.

Ngành khoa học môi trường sinh thái
1. Khóa đảm bảo an toàn môi trường sinh thái
Đào tạo nhân tài có kiến thức sâu về môi trường trái đất và hệ sinh thái từ đó có thể cống hiến cho xã hội thông qua đảm bảo an toàn cho môi trường và phát triển công nghệ tái sinh.
2. Khóa sản xuất tuần hoàn tài nguyên
Đào tạo nhân tài có kiến thức trong khoa học sinh vật và khoa học thông tin sản xuất, từ đó có thể cống hiến cho công nghệ sản xuất thực phẩm an toàn cho môi trường và giải quyết các vấn đề của môi trường.
3. Khóa phát triển cộng đồng khu vực
Đào tạo nhân tài có thể cống hiến cho việc xây dựng cộng đồng khu vực tuần hoàn phát triển bền vững trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương thông qua nghiên cứu giáo dục dựa trên Field Work.
Khóa học chức năng sinh mệnh

Đào tạo nhân tài có thể cống hiến cho xã hội trên lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe thông qua tri thức khoa học và khả năng ứng dụng công nghệ khoa học sinh mệnh.

Sau đại học

Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học

Mục đích đào tạo
Thông qua giảng dạy kiến thức chuyên môn học thuật trình độ cao có thể phát huy tính chủ đạo trong giáo dục sơ cấp, trung cấp và thông qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, khoa nghiên cứu giáo dục học có mục đích đào tạo nhân tài có năng lực thực tiễn và năng lực nghiên cứu cao liên quan đến giáo dục trường học.
Chuyên ngành giáo dục trường học

Đào tạo nhân tài có năng lực thực tiễn và năng lực nghiên cứu trình độ cao liên quan đến giáo dục trường học có cách nhìn bao quát toàn bộ hệ thống giáo dục trường học từ quan điểm mang tính xã hội. Giàng dạy lý luận giáo dục học, lý luận liên quan đến sự phát triển tâm sinh lý và học tập của trẻ em và học sinh, lý luận liên quan đến giáo dục trẻ khuyết tật đồng thời giảng dạy tri thức chuyên môn ở trình độ cao liên quan đến quản lý trường học, chỉ đạo học sinh và học tập thực tế cuộc sống thông qua các môn học cơ sở trên cách lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học giáo dục và giáo dục trẻ khuyết tật.

Chuyên ngành giáo dục giáo khoa

Đào tạo nhân tài có năng lực thực tiễn và năng lực nghiên cứu cao liên quan đến giáo dục trường học. Truyền thụ các tri thức chuyên môn ở trình độ cao liên quan đến các giáo khoa dựa trên việc đưa ra các vấn đề nghiên cứu thực tiễn ứng dụng các thành quả học tập vào thực tiễn và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến luận văn thạc sỹ thông qua các môn học cơ sở trên cách lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học giáo dục và giáo dục trẻ khuyết tật.

Khoa nghiên cứu kinh tế học sau đại học

Mục đích
Đào tạo nhân tài có học vấn tri thức ở trình độ cao, có hiểu biết phong phú về khoa học thường thức, giúp người học có tầm nhìn sâu rộng và có khả năng ứng dụng phong phú dựa trên kinh tế học và kinh doanh học; giáo dục pháp luật học; nghiên cứu.
Chuyên ngành tài chính và chính sách kinh tế

Đào tạo nhân tài có thể làm sáng tỏ các vấn đề của kinh tế quốc tế, kinh tế quốc dân, hay kinh tế khu vực dựa trên phương pháp kinh tế học và pháp luật học từ đó có thể xử lý các vấn đề mang tính thực tiễn.

Chuyên ngành kinh doanh doanh nghiệp

Đào tạo nhân tài có thể làm sáng tỏ các vấn đề của kinh doanh doanh nghiệp dựa trên phương pháp kinh tế học và pháp luật học từ đó có thể xử lý các vấn đề mang tính thực tiễn.

Khoa nghiên cứu y học

Mục tiêu cơ bản của Khoa nghiên cứu y học
Đóng góp cho sự phát triển của y học và nâng cao chất lượng y học trị liệu khu vực dựa trên việc đào tạo ra những nhà nghiên cứu và nhà chuyên môn trình độ cao có thể xử lý các yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực chuyên môn của y học.
Mục đích của khóa đào tạo thạc sỹ

Giảng dạy một cách có hệ thống và tập trung các kiến thức cơ bản của y học và phương pháp ứng dụng cho những sinh viên có những chuyên ngành khác nhau từ thời đại học hệ 4 năm ngoài chuyên ngành y từ đó đào tạo ra các chuyên gia có thể họat động trong nhiều lĩnh vực của y học trị liệu như khoa học sinh mệnh, hay chăm sóc sức khỏe con người.

Mục đích của khóa đào tạo tiến sỹ

Đào tạo nhân tài có tri thức phong phú và kỹ năng giỏi, có năng lực nghiên cứu trình độ cao cần thiết cho việc tiến hành các hoạt động nghiên cứu độc lập sáng tạo trong các lĩnh vực của y học và y học trị liệu từ đó có thể đóng vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực của giáo dục, nghiên cứu và y học trị liệu.

Khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ sau đại học

Mục đích của khoa nghiên cứu khoa học và công nghệ
Đào tạo những kỹ sư, nhà nghiên cứu có năng lực nghiên cứu và phát triển tốt có tính sáng tạo phong phú, những người làm nghề có tri thức và năng lực chuyên môn cao đồng thời đào tạo nhân tài có tri thức chuyên môn, năng lực và tầm nhìn xa trên các lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ có thể đáp ứng yêu cầu của khoa học cơ bản từ đó có thể cống hiến cho sự phát triển của phúc lợi hay văn hóa nhân loại.

Mục đích của khóa đào tạo thạc sỹ

Chuyên ngành khoa học lý luận toán học

Đào tạo nhân tài có trình độ cao có thể đáp ứng được yêu cầu của khoa học cơ bản trên các lĩnh vực của toán học và lý luận toán học.

Chuyên ngành khoa học vật lý

Đào tạo nhân tài có trình độ cao có thể đáp ứng được khoa học cơ bản trên các lĩnh vực của vật lý học và khoa học vật lý.

Chuyên ngành hệ thống thông tin tư duy

Đào tạo nhân tài có tri thức chuyên môn, năng lực cao trên các lĩnh vực của khoa học thông tin và công nghệ thông tin đồng thời có tầm nhìn sâu rộng từ đó đáp ứng yêu cầu của khoa học cơ bản.

Chuyên ngành vật chất hóa học môi trường

Đào tạo các kỹ sư có trình độ chuyên môn cao có tri thức và năng lực thực tiễn cao trong lĩnh vực hóa học phục vụ cho môi trường.

Chuyên ngành công nghệ hệ thống máy móc

Đào tạo nhân tài có tri thức chuyên môn và năng lực cao trên các lĩnh vực công nghệ máy móc và các lĩnh vực khác có liên quan.

Chuyên ngành công nghệ điện khí điện tử

Đào tạo nhân tài có trình độ và năng lực cao trong các lĩnh vực của điện khí điện tử và công nghệ điện tử.

Chuyên ngành công nghệ đô thị

Đào tạo nhân tài có trình độ và năng lực cao trong các lĩnh vực của công nghệ đô thị.

Chuyên ngành công nghệ hỗn hợp tiên tiến

Đào tạo nhân tài có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn cao trên các lĩnh vực của công nghệ y học và công nghệ vật liệu chức năng.

Mục đích của khóa đào tạo tiến sỹ

Chuyên ngành khoa học hình thành hệ thống

Đào tạo những nhà nghiên cứu, kỹ thuật viên có năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực hệ thống thông tin điện tử, khoa học vật chất sản xuất, khoa học xã hội môi trường hay công nghệ hỗn hợp tiên tiến từ đó có thể tiến hành các hoạt động nghiên cứu tự lập từ quan điểm nghiên cứu đa lĩnh vực.

Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học

Mục đích của khoa nghiên cứu nông nghiệp
Đào tạo nhân tài có năng lực giải quyết các vấn đề của nông nghiệp cần thiết cho sự phát triển của cộng đồng khu vực và cộng đồng quốc tế, có ý thức đạo đức tốt và tầm nhìn quốc tế từ đó có thể phát huy khả năng ứng dụng trên nhiều phương diện.