Home > Giới thiệu > Khái quát lịch sử

Giới thiệu

Khái quát lịch sử

Tháng 10 năm 2003 đại học Saga và đại học Y Saga đã được sáp nhập thành trường Đại học Saga dựa trên luật thành lập trường quốc lập. Tháng 4 năm 2004 chính thức trở thành trường đại học quốc lập Saga có tư cách pháp nhân.

Ngày 1/4/2004
Đại học quốc lập Saga
Ngày 1/4/2003
Đại học Saga
Ngày 31/5/1949 Ngày 1/10/1976
Đại học Saga Đại học Y Saga
Tháng 4/1920 Tháng 4/1943 Tháng 4/1944
Trường phổ
thông trung
học Saga
Trường sư phạm Saga Trường sư
phạm thanh
niên Saga
Tháng 4/1935
Tháng 4/1898 Tháng 2/1928 Trung tâm đào tạo giáo viên trường học thanh niên tỉnh Saga
Trường sư phạm tỉnh Saga Trường sư phạm nữ sinh tỉnh Saga
Tháng 4/1886 Tháng 3/1925
Trường sư phạm phổ thông tỉnh Saga Trung tâm đào tạo giáo viên trường bổ túc thực nghiệp tỉnh Saga.
Tháng 7/1884
Trường sư phạm Saga