Home > Đào tạo > Khoa nông nghiệp

Đào tạo

Khoa nông nghiệp

Khoa nông nghiệp bao gồm 3 phân khoa, sinh viên có thể học về khoa học tổng hợp liên quan đế sản xuất thực phẩm bền vững và bảo vệ môi trường hay khoa học tiên tiến liên quan đến việc phân tích và ứng dụng các chức năng sinh mệnh. Ngày nay, thế giới đang cần những nghiên cứu giáo dục như “lương thực”, “môi trường”, “thông tin”, “năng lượng sinh học”, “cộng đồng khu vực” và những vấn đề nghiên cứu này đều được triển khai ở khoa nông nghiệp. Khoa nông nghiệp có lợi thế là nằm ở khu vực sản xuất nông nghiệp được thiên nhiên ưu đãi, do đó tạo ra môi trường thuận lợi cho việc học tập liên quan đến nông nghiệp và khoa học sinh mệnh.

Mục tiêu

Đào tạo nhân tài có trình độ và năng lực thực nghiệm cao, đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã hội trên các lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan.

Chuyên ngành

Chuyên ngành Khóa học
Khoa học sinh vật ứng dụng Phát triển nguồn sinh vật, Điều khiển nguồn sinh vật
Khoa học môi trường sinh thái Bảo đảm an toàn môi trường sinh thái, Sản xuất tuần hoàn tài nguyên, Phát triển cộng đồng khu vực
Khoa học chức năng sinh mệnh Hóa học sinh mệnh, Khoa học thực phẩm

Website

http://www.ag.saga-u.ac.jp/ (Tiếng Nhật)