Home > Đào tạo > Khoa văn hóa và giáo dục

Đào tạo

Khoa văn hóa và giáo dục

Năm 1996 khoa chính thức được thành lập với tư cách là khoa đào tạo giáo viên một cách tổng hợp và hài hòa không thiên lệch vào khối tự nhiên hay xã hội. Trong bối cảnh xã hội hiện tại mà quá trình quốc tế hóa, thông tin hóa và dân số già đang tiếp diễn, khoa đào tạo nhân tài gánh vác nhiệm vụ giáo dục và sáng tạo văn hóa vốn là nền tảng của cuộc sống từ đó có thể nắm bắt được các vấn đề của toàn cầu và khu vực trong tương lai

Mục đích của Khoa văn hóa và giáo dục

Khoa văn hóa và giáo dục đào tạo 4 ngành : ngành giáo dục trường học, ngành văn hóa quốc tế, ngành con người và môi trường, ngành mỹ thuật và thủ công nghệ. Mỗi một ngành đếu có những tính chất đặc thù khác nhau nhưng với việc hoàn thiện khung chương trình được thiết kế hài hòa, Khoa hướng tới việc đào tạo nhân tài có năng lực tổng hợp không quá thiên lệch vào tri thức chuyên môn từng ngành.

Chuyên ngành

Ngành Chuyên ngành
Ngành giáo dục trường học Chuyên ngành giáo dục học, Chuyên ngành tâm lý học, Chuyên ngành giáo dục trẻ khuyết tật, Chuyên ngành giáo dục giáo khoa, Chuyên ngành nấu ăn, Chuyên ngành toán học, Chuyên ngành âm nhạc
Ngành văn hóa quốc tế Chuyên ngànhvăn hóa Nhật Bản – Châu Á
Ngành con người và môi trường Chuyên ngành cuộc sống –môi trường – công nghệ, Chuyên ngành phúc lợi sức khỏe – thể thao
Ngành mỹ thuật – thủ công nghệ Chuyên ngành mỹ thuật – thủ công nghệ

Trường trực thuộc

Website

http://it3.pd.saga-u.ac.jp/ (Tiếng Nhật)