Home > Đào tạo > Khoa kinh tế

Đào tạo

Khoa kinh tế

Khoa kinh tế bao gồm hai ngành đào tạo. Trong ngành hệ thống kinh tế, khoa đào tạo nhân tài có tri thức và lý luận khoa học xã hội, có khả năng nắm bắt các xu hướng chuyển động của xã hội không có ranh giới rõ ràng và dễ biến động ngày nay, từ đó hình thành tầm nhìn có khả phân tích tình hình thông qua các chính sách kinh tế. Trong ngành kinh doanh pháp luật, khoa đào tạo nhân tài có thể phân tích một cách đa chiều các vấn đề kinh tế từ hai mặt pháp luật và kinh tế thông qua việc nuôi dưỡng nhận thức pháp luật vốn không thể thiếu trong xử lý các vấn đề liên quan đến các hoạt động doanh nghiệp bằng việc phân tích từ góc độ kinh doanh và tài vụ.

Mục đích của Khoa kinh tế

Khoa kinh tế đào tạo tri thức về khoa học xã hội thông qua kinh tế học, kinh doanh học, pháp luật học, nhằm đào tạo nhân tài có khả năng phân tích các vấn đề trong kinh tế.

Chuyên ngành

Ngành Chuyên ngành
Ngành hệ thống kinh tế Hệ thống kinh doanh, Chính sách khu vực, Cộng đồng kinh tế quốc tế, Thông tin kinh tế, Chính sách pháp luật
Ngành kinh doanh và pháp luật

Website

http://www.eco.saga-u.ac.jp/ (Tiếng Nhật)