Home > Đào tạo > Khoa khoa học và công nghệ

Đào tạo

Khoa khoa học và công nghệ

Khoa khoa học và công nghệ ngay từ khi thành lập đã chủ trương hợp nhất mảng khoa học tự nhiên và công nghệ với suy nghĩ rằng để sáng tạo ra thời đại mới trong cuộc sống sinh tồn cùng sinh vật và môi trường trên trái đất thì tri thức về hai lĩnh vực đó là không thể thiếu. Sinh viên học các nguyên lý từ khoa học tự nhiên và học cách ứng dụng các kỹ thuật bằng công nghệ, có khả năng tạo ra thế giới mới từ những tri thức của mình.

Mục tiêu

Đào tạo nhân tài có kiến thức chuyên môn về khoa học kỹ thuật và có thể hoạt động trong liều lĩnh vực của xã hội.

Chuyên ngành

Phân khoa Lĩnh vực đào tạo nghiên cứu
Phân khoa lý luận toán học Lý luận toán học, Lý luận toán học ứng dụng
Phân khoa vật lý Vật lý cơ sở, Vật lý học ứng dụng
Phân khoa hệ thống thông tin tư duy Cơ sở thông tin, Hệ thống tính toán, Xử lý thông tin cao cấp
Phân khoa vật chất chức năng Hóa học phản ứng, Hóa học vật chất, Hóa học vật liệu chức năng, Công nghệ vật liệu ceramics điện tử,Công nghệ hệ thống phân tử chức năng
Phân khoa hệ thống máy móc Hệ thống môi trường lưu động, Hệ thống năng lượng nhiệt, Hệ thống vật liệu tiên tiến, Hệ thống thiết kế sản xuất, Hệ thống máy móc thông minh
Phân khoa điện khí điện tử Công nghệ hệ thống điện tử, Công nghệ tính toán điều khiển tư duy, Công nghệ thông tin điện tử, Công nghệ thông tin viễn thông
Phân khoa công nghệ đô thị Kết cấu xây dựng, Công nghệ nền móng xây dựng, Công nghệ hệ thống môi trường, Thiết kế môi trường,Hệ thống xã hội

Website

http://www.se.saga-u.ac.jp/index.html(Tiếng Nhật)