Home > Đào tạo > Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học

Đào tạo

Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học

Nông nghiệp học là khoa học liên quan đến sinh mệnh sinh tồn của sinh vật trên trái đất, khắc phục các vấn đề về lương thức và môi trường như là trách nhiệm của loài người chúng ta ở thế kỷ 21. Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học có mục đích nghiên cứu trong bối cảnh đó với sứ mệnh là đào tạo ra nhân tài là các nhà nghiên cứu, các chuyên gia liên quan đến nông nghiệp, khoa học sinh mệnh có tri thức chuyên môn và kỹ năng ở trình độ cao có thể đáp ứng nhu cầu của xã hội và quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa, thông tin hóa và sự phát triển cao độ của khoa học công nghệ trong những năm gần đây.

Mục đích của khoa nghiên cứu nông nghiệp

Đào tạo nhân tài có năng lực giải quyết các vấn đề của nông nghiệp cần thiết cho sự phát triển của cộng đồng khu vực và cộng đồng quốc tế, có ý thức đạo đức tốt và tầm nhìn quốc tế từ đó có thể phát huy khả năng ứng dụng trên nhiều phương diện.

Các khóa học

Khóa thạc sỹ
Chuyên ngành Khóa học
Khoa học nguồn sinh vật Khoa học sinh vật ứng dụng, Bảo đảm an toàn môi trường sinh vật, Sản xuất tuần hoàn tài nguyên, Phát triển cộng đồng khu vực, Khoa học chứng năng sinh mệnh

Website

http://www.ag.saga-u.ac.jp/japanese/graduateschool_m/graduateschool_m.html
(Tiếng Nhật)