Home > Đào tạo > Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học hợp tác với Đại học Kagoshima

Đào tạo

Khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học hợp tác với Đại học Kagoshima

Khoa nghiên cứu nông nghiệp hợp tác với đại học Kagoshima có hệ thống nghiên cứu đào tạo khóa tiến sỹ (kỳ II) với 3 chuyên ngành và 9 khóa đào tạo liên kết, dựa trên sự kết hợp của các giáo viên và cơ sở vật chất của các khoa nghiên cứu nông nghiệp sau đại học của trường đại học Saga, đại học Kagoshima và đại học Ryukyu. Khoa đào tạo các nhà nghiên cứu có năng lực chuyên môn phong phú và kiến thức sâu rộng liên quan đến sản xuất sinh vật, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật cũng nhưng khoa học sinh mệnh từ đó có thể cống hiến cho sự tiến bộ của lĩnh vực học vấn trên đồng thời cống hiến cho sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan đế sinh vật. Có 2 bằng học vị tiến sỹ sẽ được trao sau khi tốt nghiệp là nông nghiệp và thủy sản.

Các khóa học

Khóa tiến sỹ
Chuyên ngành
Khoa học sản xuất sinh vật
Khoa học sinh mệnh ứng dụng
Khoa học môi trường tài nguyên

Website

http://homeugs.agri.kagoshima-u.ac.jp/ (Tiếng Nhật)