Home > Đào tạo > Khoa văn hóa và giáo dục

Đào tạo

Khoa nghiên cứu kinh tế học sau đại học

Đào tạo nhân tài có ích đứng ở vị trí trung tâm của tổ chức thông qua việc tiếp thu kiến thức kinh tế học, kinh doanh học ở trình độ cao đáp ứng trước sự phát triển của xã hội tri thức ngày nay. Khoa nghiên cứu kinh tế học có hai chuyên ngành. Trong chuyên ngành tài chính và chính sách kinh tế, khoa đào tạo nhân tài có năng lực đưa ra các chính sách dựa trên phân tích thống kê sau khi làm sáng tỏ các vấn đề mang tính quốc tế. Trong chuyên ngành kinh doanh doanh nghiệp, khoa đào tạo nhân tài có kỹ năng xử lý thông tin, có khả năng thực tiễn, tinh thông về kinh doanh, kế toán và pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Mục đích

Đào tạo nhân tài có học vấn tri thức ở trình độ cao, có hiểu biết phong phú về khoa học thường thức, giúp người học có tầm nhìn sâu rộng và có khả năng ứng dụng phong phú dựa trên kinh tế học và kinh doanh học; giáo dục pháp luật học; nghiên cứu.

Các khóa học

Khóa thạc sỹ
Chuyên ngành
Chuyên ngành tài chính – chính sách kinh tế
Chuyên ngành kinh doanh doanh nghiệp

Website

http://www.eco.saga-u.ac.jp/ (Tiếng Nhật)