Home > Đào tạo > Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học

Đào tạo

Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học

Khoa nghiên cứu giáo dục học sau đại học có nhiệm vụ đào tạo nhân tài có trình độ chuyên môn cao với nền tảng là lý luận, thực tiễn và nghiên cứu giáo dục. Khoa có mục đích thúc đẩy nghiên cứu một cách tổng hợp và mang tính chuyên môn thông qua việc giảng dạy các tri thức chuyên môn ở trình độ cao, thông qua các nghiên cứu lý luận và thực tiễn từ đó có thể phát huy được tính chủ đạo tại nơi làm việc và trong xã hội.

Mục đích đào tạo

Thông qua giảng dạy kiến thức chuyên môn học thuật trình độ cao có thể phát huy tính chủ đạo trong giáo dục sơ cấp, trung cấp và thông qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, khoa nghiên cứu giáo dục học có mục đích đào tạo nhân tài có năng lực thực tiễn và năng lực nghiên cứu cao liên quan đến giáo dục trường học.

Các khóa học

Khóa thạc sỹ
Chuyên ngành Các khóa học
Chuyên ngành giáo dục trường học Khóa giáo dục học, Khóa giáo dục tâm lý học, Khóa giáo dục trẻ khuyết tật
Chuyên ngành giáo dục giáo khoa Khóa giáo dục tiếng Nhật, Khóa giáo dục khoa xã hội, Khóa giáo dục toán học, Khóa giáo dục khoa học tự nhiên, Khóa giáo dục âm nhạc, Khóa giáo dục mỹ thuật, Khóa giáo dục bảo hiểm, Khóa giáo dục công nghệ, Khóa giáo dục gia đình, Khóa giáo dục tiếng Anh

Website

http://it3.pd.saga-u.ac.jp/jp/guraduate/(Tiếng Nhật)