Home > Đào tạo > Khoa nghiên cứu y học sau đại học

Đào tạo

Khoa nghiên cứu y học sau đại học

Trong chuyên ngành y khoa khóa thạc sỹ, khoa nghiên cứu y học sau đại học đào tạo những chuyên gia có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực của y học trị liệu bao quát như khoa học sinh mệnh hay chăm sóc sức khỏe dựa trên việc giảng dạy có hệ thống và tập trung các kiến thức cơ bản và các phương pháp ứng dụng của y học. Trong chuyên ngành y tá khóa thạc sỹ, khoa đào tạo nhân tài có tri thức phong phú và kỹ năng giỏi với tầm nhìn xa phù hợp với nghề y tá từ đó có thể đóng vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, thực tiễn trong và ngoài nước. Trong chuyên ngành y khoa khóa tiến sỹ, khoa đào tạo nhân tài có tri thức phong phú và kỹ năng giỏi với năng lực nghiên cứu độc lập sáng tạo ở trình độ cao từ đó có thể đóng vai trò chủ đạo trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và y học trị liệu.

Mục tiêu cơ bản của Khoa nghiên cứu y học

Đóng góp cho sự phát triển của y học và nâng cao chất lượng y học trị liệu khu vực dựa trên việc đào tạo ra những nhà nghiên cứu và nhà chuyên môn trình độ cao có thể xử lý các yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực chuyên môn của y học.

Các khóa học

Khóa thạc sỹ
Chuyên ngành Khóa học
Chuyên ngành y khoa Khoa học sinh mệnh cơ bản, Y học trị liệu, Y học chăm sóc tổng hợp
Chuyên ngành y tá Y tá cơ sở, Y tá chăm sóc người trưởng thành, Y tá chăm sóc bà mẹ và trẻ em, Y tá chăm sóc người già, Y tá cộng đồng trong khu vực, Y tá cộng đồng quốc tế
Khóa tiến sỹ
Chuyên ngành Khóa học
Chuyên ngành y khoa Khóa y học cơ sở, Khóa y học lâm sang, Khóa y học hỗ trợ tổng hợp

Website

http://www.gsmed.saga-u.ac.jp/index.html (Tiếng Nhật)