Home > Tuyển sinh > Đối tượng tự do theo học các môn học

Tuyển sinh

Đối tượng tự do theo học các môn học

Những người muốn nhập học với tư cách là đối tượng tự do theo học các môn học có thể học các môn học tại bậc đại học hay sau đại học

Thời hạn nộp hồ sơ

Nhập học tháng 4

  • Trường hợp người Nhật:Đầu tháng 2 đến cuối tháng 2
  • Trường hợp người nước ngoài: Đến đầu tháng 12 của năm trước 

Nhập học tháng 10

  • Trường hợp người Nhật:Từ tháng 8 đến 20 tháng 8
  • Trường hợp người nước ngoài:Đến cuối tháng 4