Home > Tuyển sinh > Tuyển sinh đối với sinh viên hệ đại học

Tuyển sinh

Tuyển sinh đối với sinh viên hệ đại học (Dành cho lưu học sinh tự phí)

Tuyển sinh đối với sinh viên hệ đại học

Tư cách dự thi

Những người không mang quốc tịch Nhật Bản, đã thi các môn do trường chỉ định trong kỳ thi lưu học Nhật Bản và đã thi chứng chỉ TOEFL đồng thời có tư cách nhập học được nêu ra dưới đây:

  1. Người đã kết thúc 12 năm học phổ thống trong hay ngoài Nhật Bản.
  2. Người đáp ứng điều kiện (1) và được bộ trưởng bộ giáo dục khoa học Nhật Bản chỉ định.
Chỉ tiêu

Mỗi khoa: một vài người (Khoa văn hóa và giáo dục、Khoa kinh tế, Khoa Y, Khoa khoa học và công nghệ, Khoa nông nghiệp)

Phương pháp tuyển chọn (dựa trên những tiêu chí sau)
Khoa văn hóa và giáo dục、Khoa kinh tế、Khoa khoa học và công nghệ、Khoa nông nghiệp
  1. Thành tích của kỳ thi lưu học Nhật Bản
  2. Thành tích TOEFL (trừ khoa kinh tế)
  3. Thành tích kiểm tra học lực cá nhân
Khoa Y
Vòng 1
  1. Thành tích của kỳ thi lưu học Nhật Bản
  2. Thành tích của TOEFL
  3. Hồ sơ nộp
Vòng 2(Chỉ dành cho những người đỗ vòng 1)

Kiểm tra học lực cá nhân và phỏng vấn

Thời hạn nôp hồ sơ

Đầu tháng 1 hàng năm

*Không thụ lý hồ sơ chưa hoàn thiện. Trong trường hợp hồ sơ đến sau thời hạn, chúng tôi chỉ nhận hồ sơ có dấu bưu điện trước ngày cuối cùng.
Thời gian thi
Khoa văn hóa và giáo dục, Khoa kinh tế, Khoa khoa học và công nghệ

Cuối tháng 1 hàng năm

Khoa Y

Cuối tháng 2 hàng năm

Ngày công bố kết quả
Khoa văn hóa và giáo dục, Khoa kinh tế, Khoa khoa học và công nghệ

Cuối tháng 1 hàng năm

Khoa Y

Cuối tháng 3 hàng năm

*Thông tin cụ thể xem ở tài liệu hướng dẫn dự thi.

Tuyển sinh chuyển tiếp

Sinh viên năm 3 có thể nhập học chuyển tiếp vào tháng 4 hàng năm. Liên lạc với trung tâm tiếp nhận sinh viên để biết thông tin các khoa tuyển sinh chuyển tiếp.

Khoa Thời hạn nộp hồ sơ Ngày thi Công bố kết quả
Khoa khoa học và công nghệ Đầu tháng 5 đến giữa tháng 5 Đầu tháng 6 Giữa tháng 6