Home > Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hướng dẫn tổng hợp
Tên phòng ban: Phòng tổng hợp
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8113 / 8118
 E-mail:
Thông tin tuyển sinh
Tên phòng ban: Trung tâm tiếp nhận sinh viên
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8178 / 8170
E-mail: nyushi@mail.admin.saga-u.ac.jp
 Hỗ trợ lưu học sinh và thông tin du học
Tên phòng ban: Trung tâm lưu học sinh
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8168 / 8819
E-mail: ryugaku@mail.admin.saga-u.ac.jp
 Giao lưu quốc tế và trao đổi học thuật
Tên phòng ban: Phòng quốc tế
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8981 / 8819
E-mail: ryugaku@mail.admin.saga-u.ac.jp
 Hỗ trợ sinh viên và miễn giảm học phí
Tên phòng ban: Phòng hỗ trợ cuộc sống sinh viên
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8173 / 8948
E-mail:
Thông tin tìm việc
Tên phòng ban: Trung tâm sự nghiệp
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8497
E-mail: job@cc.saga-u.ac.jp
 Dịch vụ y tế
Tên phòng ban: Trung tâm y tế trường
Điện thoại / Fax: (Campus ở Honjo) +81-952-28-8181 / 8184
(Campus ở Nabeshima) +81-952-34-3215 / 2008
E-mail: hokenall@mail.admin.saga-u.ac.jp
 
 Thông tin thư viện
Tên phòng ban: Thư viện trường
Điện thoại / Fax: (Campus ở Honjo) +81-952-28-8909
(Campus ở Nabeshima) +81-952-34-2172
E-mail: (Campus ở Honjo) lib@lib.saga-u.ac.jp
(Campus ở Nabeshima) ibservice@lib.saga-u.ac.jp
 Liên hệ, đóng góp ý kiến
Tên phòng ban: Phòng PR
Điện thoại / Fax: +81-952-28-8153 / 8921
E-mail: sagakoho@mail.admin.saga-u.ac.jp
 Địa chỉ trường Đại học Saga
Campus ở Honjo: 1 Honjo-machi, Saga, 840-8502, JAPAN
Campus ở Nabeshima: 1-1 Nabeshima 5-chome, Saga, 849-8501, JAPAN